Nezadržitelnost Božího Slova

Jak přispívám osobně k šíření Slova Božího?

Pavlovo kázání mělo velký úspěch. Příští sobotu přišlo celé město. Jak se to ti pohané dozvěděli? Jakou zvěst, jakou informaci slyšeli, a jaký hlad po Bohu museli mít, že přišlo celé město? Na počátku bylo očekávání představeného synagógy, že židovští spolubratři přinesou nějaký nový pohled na Boží skutky spásy. Chtěl slyšet slovo povzbuzení. Byla to obvyklá fráze, klišé bez obsahu? Nebo opravdová touha po přiblížení se k Pánu? Ať už byl podnět jakýkoliv, Pavlovo svědectví přineslo opravdové povzbuzení, všichni pohané přišli do synagógy, aby toto slovo sami slyšeli. Jakoby do našich často poloprázdných sborů najednou přišlo celé město těch, kdo obvykle do kostelů a modliteben nevkročí.

Reakce pohanů byla extrémní, ale i reakce židovských spolubratří. Kdo by to byl čekal? Takový úspěch vzbudil tak nenávistnou reakci. Pavel a jeho souputníci mohli být zklamaní, ale nebyli. Nebojácně pojmenoval Pavel situaci: Vám mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, vy sami se ale jeho odmítáním odsuzujete… Slovo o vzkříšení pro každého, kdo uvěří v Ježíše Krista, jako spasitele začalo mocně působit. Úplně svobodně se šířilo k radosti mnohých dál a dál i bez účasti Pavlovy, nebo jeho druhů. Pavel se stává apoštolem pohanů.

Prosím, Pane o dar pokory. Kéž Tě smím přijímat ve svobodě a radosti!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.