15bZvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.Živý Bůh uzdravuje

Dokážu neztratit víru a naději v Boží záchranu?

Dlouholetá nemohoucnost, od narození neschopnost chodit, odkázanost na druhé lidi. Jaké to je jenom neštěstí! A kolik podobných obtíží člověka v životě potkává! Kolik bolestí nás a druhé lidi ničí a znehybňuje! Je to potíž, když jsme na dně, těžko si pomůžeme. Těžko jen tak mávneme rukou nad svou bolestí. Každý máme sklon k sebelítosti. Jen málokdo dokáže opravdu doufat a mít naději ve změnu stavu. Vzpomeňme na starozákonního Josefa. Prodán bratřími, křivě obviněn Potífarovou ženou, uvězněný hebrejský otrok. A přesto s ním byla stále Boží přítomnost, Hospodin ho neopustil ani v lidsky bezvýchodné situaci. Navzdory všemu ale právě Josef zažívá Boží ochranu i v žaláři, křivdě a zradě. Do našeho života přicházejí bolesti a zranění, často v důsledku hříchu, ale to není ještě finále. Čekáme svého vykupitele, čekáme vzkříšení!

Reakce na zázrak, který se udál na veřejnosti, z Pavla a Barnabáše udělal bohy, hrdiny našich dní. Oni však tuto falešnou iluzi odmítají. Nechtějí mít spoluúčast na touze člověka po bohu, který plní všechny prosby člověka. Je Jediný, kdo to činí, Bůh sám ve svém synu, Ježíši Kristu.

Jedině Bohu budu vzdávat chválu!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.