Víra přichází ze slyšení

Daří se mi naslouchat? Co je to naslouchání Božímu hlasu?

V Jeruzalémě je rušno. To přece Ježíš dostatečně nevystihl, nedal přesnou instrukci, jak naložit s přikázáním Mojžíšova zákona! Říkal, že nepomine ani čárka ze Zákona… A také, kdo by chtěl něco měnit a tak učit, stane se nejmenším v Království Božím… Nebyla to pro apoštoly a bývalé Ježíšovy učedníky jednoduchá situace, rozhodnout, jestli zachovávat obřízku, jedno ze základních přikázání, nebo ne. Ve vyhrocené diskuzi měl jistě každý svůj pádný argument, proč by se mělo ve vztahu k pohanům postupovat tak, či onak. Nakonec svou autoritou musel zasáhnout Petr. A Petr promluvil o víře, jako o očistné kůře, jako o způsobu oddanosti a poslušnosti Božího Slova. Po jeho interpelaci všichni ztichli. Mysleli na praotce Izraele, kteří vírou patřili k Pánu země a nebes? Poslouchali s novým zaujetím tomu, co říkali Pavel s Barnabášem. Už neslyšeli slova o úspěchu misie ve jménu Páně, o díle lidském, slyšeli svědectví o Božím jednání mezi pohany, o díle Božím. Boží síla se začala projevovat k radosti a údivu všem. Někteří z věřících byli dokonce pobouřeni, jako tehdejší představitelé judaismu. Není to i dnes podobné? Oficiální doktríně navzdory se Duch Boží projevuje k údivu všech tam, kde bychom to nečekali. Krásně to popisuje Julius Zeyer ve své povídce Samko pták. Samko, slaboduchý zahradník v klášteře, každý večer dělí svůj pokrm s dřevěným Kristem na krucifixu. Když to bratři mniši pozorují, přijde jim to směšné, až jednoho dne okýnkem do cely pozorují Kristovu přítomnost u večeře v Samkově kobce...

Prosím, Pane, nauč mě pozornosti, bdělosti a své bázni, abych dokázal účinně naslouchat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.