Pokora hledá cestu pravdy

Je moje duše otevřená? Dokážu naslouchat i svému oponentovi?

Tolik toho Pavel s Barnabášem a dalšími průvodci na cestě zažili. Tolik úžasných svědectví obrácení se k Bohu u pohanů. Tolik nových sborů bratří a sester založili a zorganizovali jejich správu! To bylo přece jasné, že je to Boží dílo, že jde o práci Ducha svatého, který oživuje a probouzí víru v každém, kdo se mu otevře. A teď toto! Taková nevíra, takové zpátečnictví! Dokonce se pokusili argumentovat a dokazovat, že stará cesta, kterou všichni tak dobře znali, cesta daru vyvolení a znamení smlouvy zpečetěná poslušností přikázání obřízky, že tato stará cesta nebyla příčinou takového ohlasu na existenci a vládu Hospodina. Byl to přece Ježíš vzkříšený, a nic jiného! Když jejich slova a důkazy a svědectví nepomohly, vypravili se pokorně na pouť do Jeruzaléma. Měli v úmyslu tuto otázku řešit s autoritou starších a apoštolů. Žádné odtržení se a založení vlastní církve, ale pokorné hledání pravdy a spolehnutí se na Božího Ducha, který vládne církvi Boží. To je obdivuhodný výkon. Dokázat tak přemoci svoji tendenci k duchovní pýše! Je snazší se zatvrdit, je snazší odmítnout a odsoudit protichůdný názor. Cesta k pravdě je ale zdlouhavá, a člověk musí věřit v Boží nadvládu, aby na této cestě vytrval.

Svatý Bože, prosím, stvoř ve mně srdce čisté a ducha přímého obnov v nitru mém!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.