16Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk.Moc nad Satanem a démony

Má Bůh skrze své služebníky moc nad Satanem a démony?

Při cestě do modlitebny potkává Pavel a jeho spolupracovníci děvče. Lukáš nám o ní píše dvě věci. Měla věšteckého ducha, přesněji měla ducha Pythóna, pýthijského ducha. To je had z antické mytologie, který střežil Apolónův chrám a delfskou věštírnu na hoře Parnasu. Tehdy se věřilo tomu, že se do tohoto hada vtělil bůh Apollón a dává svým kněžkám schopnost jasnovidectví. Lukáš toto děvče popisuje jako posedlé démonem. Dále nám popisuje, že jako otrokyni ji majitelé využívali k vydělávání peněz. Tento démon v dívce rozpoznal Boží služebníky a Pavel později přikazuje démonovi, aby z dívky vyšel, což se také stalo. Tímto skutkem se naplnilo zaslíbení Pána Ježíše, že křesťané budou mít moc na Satanem a démony. Jedním z důvodů, proč přišel Pán Ježíš na zem je, aby spoutal démony a vysvobodil ty, které Satan zotročil. Smrtí na kříži Ježíš Kristus ochromil moc Satana a skrze svou církev obnovuje Boží království. Je velmi důležité si uvědomovat, že nejsme v konfliktu s tělem a krví, ale duchovními silami a mocnostmi zla. My křesťané máme mocné duchovní zbraně, které nám dal Bůh ke zničení Satanových a démonických pevností: kázání evangelia, víra v Ježíšovo jméno, používání Božího slova, modlitbu, půst a vymítání démonů. Nejdůležitější v duchovním boji je, aby Duch svatý usvědčoval ztracené ze hříchu a modlit se za dary Ducha svatého.

Pane Ježíši, naplňuj nás Duchem svatým a dej nám dary, které potřebujeme do služby Tobě a Tvému lidu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.