11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.Zkoumání Písma

Proč bychom měli zkoumat Písmo?

Jednání obrácených Židů v Beroji je obrazem a návodem všem, kdo naslouchají kazatelům a učitelům, jak vykládají Písmo svaté. Žádné kázání a výklad bychom neměli přijímat pasivně. Musíme nám předkládané informace v kázáních a vyučování podrobně a svědomitě zkoumat osobním studiem Písem. Zde uvedený výraz zkoumat znamená zevrubně prověřovat, prozkoumávat a posuzovat. Kázání a vyučování v našich sborech by měla z posluchačů dělat studenty Bible. Pravdy předkládaných učení by měly být zkoumány pod světlem Božího slova. Boží slovo v Písmu není statické, ale dynamické a mocné. Má moc předat nový život, uvolňuje milost, moc a zjevení. Boží slovo je mečem od Boha, s jeho pomocí můžeme bojovat proti Satanovi. Sám Pán Ježíš Písmo často studoval a používal. Bible sama popisuje, jak bychom měli studovat Boží slovo. Máme Božímu slovu s horlivostí naslouchat a snažit se mu porozumět. My musíme Boží slovo studovat, milovat jej, uchovávat ve svém srdci co říká a důvěřovat mu. V dnešní církvi může být nazváno Božím slovem i kázání a vyučování Božích služebníků. Tato kázání a vyučování nemají stejnou autoritu jako samotné Písmo. Jediné měřítko, zda je v kázání a vyučování vyhlašováno Boží slovo, je to, zda tato poselství jsou v souladu s Božím slovem.

Pane, prosím, otevírej mi Písmo svým Duchem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.