9Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, 10protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu."Není tak důležité, jak to vidím já, ale jak se na to dívá Bůh

Čeho se bojíš?

Pavel přijde z Athén do Korintu. Setká se s Akvilou a Priscillou, věrnými a poctivými křesťany. Dělají stejnou práci. Šijí stany. Pak dorazí do Korintu Silas s Timoteem a Pavel začne svoji službu apoštola plnit cele. V kázáních dokazoval, že Ježíš Kristus je ten zaslíbený Mesiáš. To se ale nelíbilo mnoha Židům a tvrdě se postavili proti Pavlovi. Odpor byl tak silný, že apoštol uvažuje o odchodu.
A tu k němu Pán promluví: “Neboj se a nemlč.” Pavlova zkušenost s Židy v Korintu nebyla dobrá, přesto ho Pán Bůh vede, aby zůstal a kázal. Pavel tedy zůstal a stal se Božím poslem pro mnohé v Korintu.
 
Jak to vidíš ty? Jak vidíš svůj život? Ničí tě nepochopení a posměch? Vezmi si příklad z Pavla. “Neboj se, já jsem s tebou”. To říká Bůh. Stačí ti to?
 
Bože, dej mi prožít pokoj s radostí i tam, kde je nenalézám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.