13Ale on odpověděl: "Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!"Příprava na cestu

Víš, kam směřuješ?

Na případu z Pavlova života je patrná jeho oddanost, kterou oceníme, až když si o něm přečteme více. Jeho vyznání není výrazem a pro nás budoucí křesťany ani vzorem bezhlavého sebezničujícího chování. Není ani výrazem pohrdání nadpřirozenými charismatickými projevy, které byly Pavlovi adresovány na jeho cestě od obdarovaných křesťanů. Představ si, že Pavel prorocká slova vnímal a přijal, ovšem také je vnitřně strávil a vysvětlil si jejich smysl pro svůj život. V tom je pro nás příkladem. Od cesty do Jeruzaléma neuhnul, svědectví Ducha svatého a ostatních křesťanů ho neodradila, nýbrž ve skutečnosti ho na tuto cestu připravovala.

Pane, nejsem jako apoštol Pavel, ale i on byl zranitelný a lidský. Prosím, abych byl plný Ducha svatého a s jeho pomocí objevoval směr své životní cesty.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.