Hospodin trůní v nebesích

Hledíme k nebesům s důvěrou i ve chvílích, kdy zažíváme zkoušky?

Poutní písně byly mimo jiné vykládány také jako 15 stupňů k dokonalému životu a 123. žalm měl přívlastek láska k Bohu. A skutečně, když se do této poetické modlitby začteme nebo ještě lépe zaposloucháme, můžeme slyšet ozvěnu hlubokého vztahu, který má autor k Hospodinu.

Tato modlitba hovoří také o trpělivosti těch, kteří spolu se žalmistou volají k Bohu slovy: Hle, jako oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje.“ (verš 2.) Stejně jako je služebník odkázán na svého pána a na to, co mu dá, stejně tak je Boží služebník plně závislý na Stvořiteli.

Důležitým motivem 123. žalmu je prosba o Hospodinovo smilování. Tato prosba je zdůrazněna dvojím opakováním: „Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi!“ Když člověk volá k Bohu o smilování, většinou je v tomto výkřiku k nebesům obsažena kajícná prosba o odpuštění hříchů.

Jedno je ale jisté, že Hospodin na svůj lid pronásledování a útlak občas dopouští a je to možnost, jak jej trestat a také vychovávat. Ovšem i v těchto situacích zůstává Bůh uprostřed svých věrných a neopouští je. A to je zkušenost, kterou můžeme zakoušet i my v situacích, kdy prožíváme těžké zkoušky a máme pocit, že je to k neunesení. Neexistuje situace, ve které by nás Hospodin opustil a nechal napospas naší bolesti a strádání.

Děkuji ti, Bože, že jsi stále s námi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.