2kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, 3zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.Davidova chválící poutní píseň

Jak chválíme my?

Žalm 124. patří mezi 14 poutních písní. Některé z nich se zpívaly „na stupních“, tj na schodišti chrámu nebo oltáře; jiné zpívali židé, kteří se vraceli z babylónského zajetí. U Žalmu 124., ačkoliv je k názvu této písně přidáno „Davidova“ (spíš „pro Davida“), nelze určit konkrétní historickou událost, ke které se vztahuje. Nebezpečí, ze kterých Hospodin Izraelce předivně vysvobodil, jsou uvedena dvojím obrazem. První obraz jsou lidé, kteří proti nám povstali, zaživa by nás zhltli v hněvu (2,3a); druhým obrazem jsou prudké vody, které mohly Izraelce zatopit či je převalit (4,5). V těchto ohroženích mocně zasáhl Hospodin! Proto je chválen a je požehnaný. (6) Píseň vrcholí hlubokým vyznáním víry: Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.(8) Nezapomínáme i my Pánu Ježíši děkovat za spasení a chválit ho „dobrými skutky, které nám Bůh připravil“? (Ef 2,10b)

Bože, tebe chválíme, Pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme, které v světě tomto zříme. Divíme se, koříme, klaníme se, věříme. (Kancionál, text Josef Ptáček ml.)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.