6Úpím k tobě, Hospodine, pravím: Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých!Modlitba v těžké situaci

Umíme vždy spoléhat na Pána Boha?

Král David se modlí k Hospodinu v době, kdy byl v bezprostředním ohrožení života. Ukrýval se před Saulem a jeho vojskem v jeskyni a byl si plně vědom toho, že pouze Pán Bůh jej může zachránit. Proto k němu volá, úpí, popisuje mu situaci, ve které se nachází. Lidé jej opustili, nepřátelé mu nastražili léčku. Vyznává, že Hospodin zná jeho cestu, že je jeho útočištěm.

Možná se ptáme, proč Pán Bůh sesílá na své následovníky zkoušky a těžkosti. Ve 12. kapitole dopisu Židům najdeme odpovědi na podobné otázky. „Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově“ (6.a 7.verš).

Chceme prosit o sílu a trpělivost v době životních zkoušek, abychom v těchto těžkých dobách od Pána neodešli, ale ještě více mu důvěřovali.

Nauč nás, Hospodine, na tebe plně spoléhat ve všech situacích našeho života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.