Hospodin je milostivý

Je náš Bůh opravdu milostivý?

Bible nám zjevuje Hospodina jako Boha milosti a slitování. On nesčetněkrát prokázal nám, svému lidu lásku. Nebylo to skrze naše skutky a zásluhy, ale Hospodin byl věrný svým slibům a zaslíbením patriarchům. Tento závazek mezi Bohem a lidmi vyjadřuje milost, to znamená dobrotivost a lásku. Tento závazek, smlouva, je morální a právní povahy. Bůh se sám zavázal k jejímu splnění. I když Jeho lid porušil smlouvu, tak stejně Bůh dokázal, že je milostivý. Nemusel smlouvu splnit, ale stejně ukázal, že jeho láska je silnější než zrada a jeho odpuštění silnější než hřích. Druhý pohled na milosrdenství vidí Boží lásku, která je dávána zcela zadarmo a bez jakékoliv zásluhy. Tato Boží láska je doprovázena dalšími vlastnostmi, jako je dobrotivost, jemnost, shovívavost, trpělivost a vůle k odpouštění. V Novém zákoně projevuje Hospodin svoje milosrdenství skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho lásku. Později po odchodu Pána Ježíše do nebe přítomností Ducha svatého, který nám udílí nezaslouženě milosrdenství, odpuštění a touhu a sílu konat Boží vůli. Na milosti Boží stojí celá křesťanská víra a život Církve od počátku až do konce. Bůh je milostivý i k nevěřícím, svou milost jim prokazuje tím, že mohou uvěřit v Pána Ježíše Krista. Bůh svoje milosrdenství prokazuje i nám věřícím, abychom mohli činit, co se jemu líbí, abychom se modlili a mohli růst ve víře. My musíme Boží milosrdenství vyhledávat a toužit po něm.

Pane Bože, dej nám milost, abychom nikdy nezapomínali na Tvé milosrdenství.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.