5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,Opravdová a spolehlivá pomoc

Na koho v životě spoléhám, ke komu se obracím o pomoc?

Někteří z lidí nám připadají velmi schopní, úspěšní, mocní a tím získávají naší důvěru. Ale, dnes tu jsou a zítra už možná ne. Naproti tomu Bůh, ten na tom je mnohem, ale mnohem lépe.

Jak je to s ním, podívejme se do dnešního čtení.

Několik důvodů proč Bůh a ne člověk: Je Stvořitel, on stvořil nebe a zemi a vše ostatní. Je spolehlivý. Je zastánce bezbranných. Je živitel, dává chléb fyzický i duchovní. Je osvoboditel, z lidského útisku, okovů hříchu, sevření světa, sobeckého života a moci ďábla. Je dárce zraku, otvírá oči slepým. Je ten, který pozvedá. Je milovník dobrých lidí. Je ochránce vyhnanců. Je přítel pozůstalých, jejich zastánce. Je soudce zla, maří plány bezbožných. Je věčný král, on není pomíjivý.

Otče nebeský, jsem ti velmi vděčný, že máš řešení pro každý situaci mého života a můžu na tebe spoléhat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.