10Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. 11Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.Haleluja

Kdy vzdávám chválu Hospodinu?

V době proroka Agea a Zacharjáše se Izraelci navrátili a navraceli z babylónského zajetí. Provázely je veliká radost, ale i obavy.

V tomto žalmu se setkáváme s obrovskou vděčností a chvalozpěvem. Nabádá nás k vyvyšování Boha a všímá si velikosti a moudrosti Hospodinovy. I v našich životech můžeme prožívat podobné dny, kdy chceme celému světu vyzpívat, jak jsme vděční za velikost a moudrost Boží.

Většinou ale prožíváme obyčejné všední dny, a někdy i dny, které bychom nejraději nezahrnuli slovem „naše“. Co tyto dny? A právě v těchto dnech bychom měli ke chvále Hospodina přistupovat častěji. Protože to je On, který vše řídí a vede. Je to Ten, který mně v minulosti provedl různými těžkostmi a je to On, který kráčí se mnou den co den. Je tak mocný, že zná moji budoucnost.

Přiznat si, že Jej potřebuji vyvyšovat v těžkých i všedních dnech, vyžaduje značnou míru pokory. Často opomeneme Boha a snažíme si pomoci svým selským rozumem, přáteli, svou vlastní silou. Kolikrát jsme to zažili ve svých životech. Jako by Bůh byl pouze pojistka, pokud vše ostatní nezabere.

Pamatujme však na dnešní klíčový verš: Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Hospodina vždy těšilo to, že se na Něj spoléháme v každé situaci. Ve všedních dnech, v radosti i v těžkostech.

Proto uznejme Boží svrchovanost, velikost, moudrost a moc, Jeho lásku a spravedlnost a věrnost, a všechny další Boží dokonalosti a vzdávejme Mu každý den chválu z našich úst a srdcí.

Pane, děkuji za Tvoji lásku a trpělivost se mnou, že mne vedeš každý den. Bože děkuji Ti …

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.