Chvála Boha

Proč a jak máme chválit Boha?

Bible nás velmi často povzbuzuje, abychom chválili Hospodina. První biblická píseň, když Izraelci překročili moře, byla píseň chval a díkůvzdání. Sám Mojžíš Izraelcům přikázal, aby Boha chválili. Davidova chvála Bohu je zapsána v jeho příběhu i v žalmech, které sám napsal. Povzbuzení ke chvále je i v celém Novém zákoně. Sám Bůh vybízí všechny národy, aby jej chválili. Vše, co má dech, je povoláno chválit Boha. Dokonce i neživá příroda má příkaz, aby chválila Boha: slunce, měsíc a hvězdy. Také stromy, pahorky a řeky. Boha můžeme chválit nejrůznějším způsobem. Zpěv žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní je způsob jak vyjádřit chválu Bohu. Chválu Bohu lze také vyjádřit různými hudebními nástroji. Boha lze také chválit tím, že druhým vyprávíme o Božích skutcích. Další pisatelé žalmů nás povzbuzují, abychom prohlašovali Boží slávu a chválu ve shromáždění Božího lidu. Proč máme chválit Hospodina? Hlavní důvod vidím v tom, že ten, kdo stvořil nás, nebesa i zemi, je hoden našich chval a díků. Dále bychom měli Hospodina chválit a děkovat mu za naše spasení a záchranu. Každodenní péče a fyzické a duchovní zaopatření, které nám všem dává, je velký důvod pro chválu a žehnání jeho jména. Hospodina můžeme chválit a děkovat mu za uzdravení našich nemocí a ochranu.

Hospodine, dej nám milost, abychom nezapomínali na věci, za které Tě máme chválit a děkovat Ti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.