20Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.Útočiště pro život

Kdo jsem a kdo je Bůh?

Žalm 25 je prvním ze sedmi tzv. alfabetických žalmů. Tzn., že každý verš začíná písmenem hebrejské abecedy. Důvod pro to je zřejmý: aby bylo možné se ho snadněji učit zpaměti. Sám jsem se ho (vedle Ž 1, 34, 91, 96, 111, 145) učil před mnoha lety a vřele to každému doporučuji.
Pojďme ale k podstatě. Žalm se točí kolem dvou důležitých otázek: Kdo jsem a kdo je Bůh? Odpovědi na ně se prolínají, protože spolu úzce souvisí. Na to, jak vidím sebe a Boha, přímo navazuje odpověď na otázku: Kam se obracím o pomoc? Tak například, když jsem šel včera na procházku a potkali jsme paní se psem, který měl alergický záchvat a těžce lapal po dechu, zeptal jsem se jí: „Mohu udělat to, co bych dělal na vašem místě já – pomodlit se za něho?“
Když si člověk, podobně jako David, v pokoře přizná své hříchy, svá přestoupení a vinu, je připraven vidět, že Hospodin je slitovný a milosrdný, a přijmout jeho odpuštění. To je ale jen začátek: v důvěrném vztahu s ním člověk poznává Boží smlouvu. Život se nestane peříčkem, ale uprostřed soužení a trápení, osamělosti a úzkosti, před zraky nepřátel může člověk zakoušet, že Bůh je opravdu dobrý, on je ten, kdo zachraňuje a vyprošťuje.

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši; mé oči stále hledí k tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.