Radost ze spásy

Raduji se dostatečně ze své spásy?

Tento žalm je naléhavou a úpěnlivou modlitbou. Král David zhřešil proti Bohu a ví, že ho čeká trest. Ze všeho nejvíc se ale děsí toho, že ho Hospodin opustí! Odvrácená Boží tvář je noční můrou i pro lid Izrael. Každý člověk se potýká se svou hříšností, a navzdory upřímné snaze se mu nedaří se s ním úplně vypořádat. Proto Bůh ve své nekonečné slitovnosti poslal na svět svého jediného Syna – Ježíše Krista. Křesťané se křtem stávají jeho učedníky a následovníky, a oblékají jeho oděv a zbroj. Život v Kristu znamená příslib spásy a života věčného. Jako závdavek zažíváme spasení už zde na zemi, abychom – až projdeme branou smrti – vešli v Boží království a navrátili se do jednoty se Stvořitelem. Tato skutečnost je důvodem k veliké radosti! I když nás každodennost někdy pohlcuje a odvádí od Pána, duch oddanosti to nikdy zcela nedopustí.

Pane, prosím dej, ať je každý náš den naplněn radostí z tvé spásy!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.