12A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.Slavný Den smíření s Bohem

Proč se už nemusí každoročně přinášet oběť v den smíření?

Tato první část našeho dnešního čtení završuje Boží příkazy ohledně nečistého a čistého. Tento den je nejslavnějším a nejdůležitějším dnem židovského kalendáře. Dnem smíření. Kněz zde jednou za rok ve stanovený den vchází do svatyně svatých s obětí za sebe a lid.

Bible mluví o tom, že zákon je v mnohém stínem, předobrazem těch skutečných věcí, které teprve přijdou. A Nový zákon nám zjevuje pravou a skutečnou povahu těchto předpisů a obrazů. V Židům v 9. kapitole můžeme vidět pravou podstatu onoho Dne smíření: Žd 9.9 …To bylo podobenstvím pro nynější čas….

Obřadní bohoslužební řád se svými zvířecími oběťmi skončil poslední obětí: smrtí Ježíše.

Drahý Ježíši, děkuji ti za tvou definitivní oběť smíření, která mě očišťuje od každého hříchu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.