13Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.Pouze poslušná víra zachraňuje

K čemu by nám byla víra, pokud bychom neposlouchali a nevykonali to, co Bůh říká?

Ptá se Besaleel Oholíaba. Cože to všechno říkal Mojžíš s Áronem? No, Hospodin přijde v noci s mocným soudem a pobije v egyptské zemi vše prvorozené. Wow, to bude jistě hrozné, úplně se z toho celý třesu, říká Besaleel. Neboj se, bratře, máme zabít beránka, yzop namočit v jeho krvi a potřít veřeje dveří a Hospodin zaslíbil, že když uvidí toto znamení krve, pomine soudem všechny, kdo budou ukrytí v domě. Pojďme, bratře, jdeme na to, ať vše včas stihneme, neboj se, neděs se, jen zabij beránka a potři veřeje krví a budete s rodinou v bezpečí, povzbuzuje bratra Oholíab. A jak to dopadlo? Besaleel ač plný obav, ve všem poslechl a jednoho dne spolu s Oholíabem stavěli svatostánek.

Hospodine, pomoz, ať naše víra je provázena poslušností!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.