5I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.



Oči mnohdy nevidí správný směr

Jak vnímám Boží vedení ve svém životě?

Šestá kapitola knihy Genesis popisuje potopu. V těchto prvních osmi verších pisatel uvádí příčiny, které k Božímu jednání vedly.

Oba klíčové texty přináší určité obtíže, jak chápat lidské a Boží jednání. Jak se s tím vypořádat ve svém životě.

1. K prvnímu textu: Můžeme vnímat syny Boží jako potomky Adama nebo jako nebeské bytosti po vzoru řecké mytologie, ke které máme blízko. Důvody najdeme pro jednu i druhou teorii. Kdykoli však čtu tento text vzpomenu si na dějiny Izraele. Tento národ ztrácel své požehnání a přítomnost Boží právě ve chvíli, kdy si zamiloval ženy cizích národů. Kdy vstupoval do manželství s ženami cizích bohů. Mnohé výzvy proroků i králů pak vedly tímto směrem-pokání a očištění bylo mimo jiné spojeno také s propuštěním takovýchto manželek. Člověk si myslí, že to, co dělá, je správné, on to tak cítí a upřímně prožívá, ale jeho přání je mnohdy otcem myšlenky. Synové Boží mají hledat Boží tvář, Boží vůli, ale oni dělali a prosazovali svoji vůli, svá přání.

Jak často se s tím setkáváme ve svém životě i v životě našich bližních. Hledáme Boží vůli pro svůj život?

Citát: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

2. Zvláštní sloveso litovat, které je zde použito dvakrát se objevilo už na konci předchozí kapitoly. Tam však bylo přeloženo výrazem "potěšit". Hebrejské sloveso "n-ch-m" má skutečně oba významy.

Představme si to takto: Ztrápený člověk /zemřela mu manželka/, kterého přijde politovat jeho přítel, může být takovým zájmem potěšen, protože vnímá, že někdo soucítí s jeho bolestí. Proto jsou slovesa litovat a potěšit v hebrejštině vyjádřená jedním slovem. Důležité je to proto, že se v textu objevuje nápadně často: celkem třikrát i když pokaždé v ústech někoho jiného. Podstatné pro nás je jeho užití Hospodinem, kde se popisuje Jeho rozpoložení a postoj. Náš text nám ukazuje, že dění na zemi v něm vyvolává velmi prudké pohnutí. Pisatel nám to přibližuje tím, že Hospodinovo jednání popisuje jako jednání lidské.

To, co se děje na zemi se Hospodina dotýká. On není mimo náš prostor, mimo hru. Naopak přichází jako přítel, politovat i potěšit, zasáhnout i změnit.

Citát: Můžeš i dnešního dne pocítit Boží dotek. Odevzdej mu svoje plány, myšlení i činy.

Pane dej mi pocítit a prožít Tvoji vůli pro můj život, ať to stojí, co to stojí, protože jedině u Tvých nohou je naše jistota.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.