2V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice.O zlých vinařích

Jsme majitelé anebo jen správci?

Toto podobenství následuje po příběhu „Spor o Ježíšovu pravomoc“. Ježíš protiotázkou odhalil pohnutky čelních představitelů, kteří nechtěli znát pravdu, ale hledali jen záminku, aby se ho mohli zbavit. Ježíš jejich postoj vyobrazil podobenstvím „O zlých vinařích“. Je jasné, že majitel vinice má právo požadovat po nájemci pronájem, ať už formou platby a nebo podílu z úrody. Tito nájemci ale odmítli vydat podíl a zpochybnili majitelovo právo, tak vlastně odmítli majitele samotného. Jejich zlé jednání gradovalo zabitím dědice!

Je to smutný obraz Izraelských představitelů. I oni odmítli Boha jako svrchovaného Pána. Odmítali jeho vůli, jeho posly – proroky a nyní chtějí zabít Božího Syna a sami shrábnout výnos, úspěch. Oni sami přeci vědí, jak zabezpečit Izrael!? Jenže lidské srdce ovlivněné hříchem tíhne k pýše, sobectví a nevěře. My jsme jen stvoření, Pán Bůh nás učinil správci a jako majitel všeho má právo si vyžádat účty. Jak zacházíme s životem, s časem, s obdarováním, se službou či dokonce s naším sborem? Je to jen naše vlastnictví a nikdo nám do toho nesmí mluvit? Ať už stojíš v jakékoliv službě, konej ji zodpovědně a podle Pánovy vůle. Křesťanský život má jediný možný základ v Kristu.

Pane, děkuji Ti za Tvé dary a dávej mi moudrost jak je spravovat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.