Lydie Kucová - úvahy 53 (11.5.-20.5.)

Nar. 1972
Bratrská jednota baptistů Praha 4
Pocházím rodiny, v níž jsem se od své mladosti dovídala o věcech křesťanské víry. Z obou stran mých rodičů jsem měla předky činné v duchovní službě, takže jsem mohla nahlédnout blíže na to, co práce s Písmem a ve společenství věřících obnáší. Sedmnáct let jsem také prožila v totalitním komunistickém režimu, kdy si člověk uvědomoval nesvobodu a útisk křesťanů. Vzpomínám si na událost ve svém životě, kdy se jedna učitelka na základní škole s posměchem ptala, kdo ve třídě je věřící, ať se přihlásí. Když jsme, já a ještě jeden spolužák, adventista, zvedli bázlivě ruku, netušila jsem, že to bude následně příležitost ke svědectví. O přestávce pak za mnou přišli další spolužáci a s velkým zájmem se vyptávali, jaké to je věřit v Boha a Ježíše Krista. Pád totalitního režimu a sametová revoluce v naší zemi způsobily, že se mi v mém životě dostalo příležitosti studovat teologii - nejprve v Olomouci, v Praze a pak i v zahraničí v Londýně a Edinburku. Věnovala jsem se především studiu Starého zákona. V Edinburku jsem ovšem také objevila sepětí s baptistickými kořeny. V knihovním archivu tamější teologické fakulty jsem zjistila, že na té samé škole, na které jsem studovala, před více než sto lety studoval také první český baptistický kazatel Jindřich Novotný. To mě velmi ohromilo a zároveň nesmírně nadchlo. Uvědomila jsem si, že čerpám ze stejných teologických zdrojů jako můj předek ve víře. Tento pocit sounáležitosti s baptistickým dědictvím se umocnil tím, když jsem po letech nastoupila na kazatelskou službu do sboru, mezi jehož členy se nacházejí přímí potomci Jindřicha Novotného a jimž také patří dům, kde byl ustaven v roce 1885 první český baptistický sbor. Od roku 2015 tedy působím jako kazatelka baptistického sboru Na Topolce. Na sboru jsme kazatelé dva, ještě se mnou zde působí kolega v Kristu Jan Koukal. V posledním čase, v době, v níž je společnost u nás i ve světě velmi rozdělená a kdy se také mnohem více začíná hovořit o negativním působení člověka na to, co nám od Boha bylo na této zemi svěřeno, se jako kazatelé intenzivněji zabýváme otázkou Božího stvoření. Toužíme po tom, abychom se o zemi, kterou nám Bůh daroval, starali jako dobří hospodáři, tak aby také generace příští se těšily z různorodosti a krásy Božího stvoření stejně tak jako ta naše.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.