6Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.Světlo evangelia

Neseme světlo evangelia dál?

Boží služebníci nemají důvod poddávat se skleslosti. Neskrývají nic zlého a nepočínají si lstivě. Nefalšují Boží slovo, ale doporučují je všem lidem. Někomu je evangelium zahaleno, nepřijímají je. Proč? Protože Boží nepřítel satan oslepil jejich duchovní zrak a zastřel jejich mysl, aby neviděli světlo evangelia. Jádrem evangelia je zvěst o záchraně z moci hříchu skrze Pána Ježíše Krista. Ti, kteří zvěstují evangelium, nekladou do popředí sebe, ale svého Pána. Velmi výstižně to vyjádřil Jan Křtitel: „On musí růst, já však se menšit“ (Jan 3, 30).

Člověk nemůže poznat Pána Boha svým rozumem. Ten, kdo upřímně hledá Boha a chce být v jeho blízkosti, je osvícen Duchem svatý a poznává v Kristu svého Zachránce.

Otevírej, nebeský Otče, náš duchovní zrak, abychom viděli ve světle evangelia tvého Syna a následovali jej.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.