18To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.V Kristu je nové stvoření

Jaký je úkol křesťana na tomto světě?

Kdo přijal Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, umírá hříchu a povstává k novému životu s ním. Kristova láska nás spojuje v jednu duchovní rodinu. Stáváme se novým stvořením, starý život je minulostí. Když jsme skrze Krista smířeni s Bohem, máme na tomto světě důležitý úkol, kterým nás pověřil náš Pán. Být Kristovými posly, kteří mluví lidem o Boží lásce a vyzývají je k tomu, aby se dali smířit s Bohem. Ty, kteří vyznávají své hříchy a litují jich, Pán Bůh pro zásluhy svého Syna přijímá a odpouští jim. Dává sílu k novému životu a mění jejich stupnici hodnot. „A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko“ (Fil. 3, 8). Tato slova jsou svědectvím apoštola Pavla i všech Kristových následovníků.

Děkuji ti, Pane Ježíši, za dar nového života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.