13David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš.Davidovo pokání

Proč Bůh dopouští zlo i na ty, kteří za ně nejsou zodpovědní?

Ve verších, které popisují epizodu o Davidově pokání, můžeme vidět, že izraelský král nepadl ještě tak hluboko, jak by se mohlo zdát. Jeho respekt před moudrým prorokem ukazuje na jeho dřívější zkušenost s Bohem a to, jak mu býval blízko. Jednorázové selhání a pád na tom nic nemění. Hospodin je pro něj dále jediným Bohem, který je hoden respektu.

Hospodin se na Davidův hřích nedívá se zalíbením a promlouvá k němu skrze svého proroka Nátana. Když ten usvědčí krále ze spáchání zločinu, oznámí mu také Boží ortel: syn, který se má Bat-šebě narodit musí zemřít. Nevinné dítě, které za nic nemůže, nemá právo žít. Bude potrestáno za hřích svého otce. Může se nám to zdát kruté a nespravedlivé. Je však zajímavé, že David to tak nevidí. Nijak se proti rozsudku neohrazuje a přijímá jej.

Už jsme si dříve řekli, že zlo plodí další zlo. A zlo také není imunní. Šíří se jako nákaza a postihuje i nevinné lidi. V našem případě se důsledky Davidova hříchu týkají také Bat-šeby a hlavně jejich dítěte. Jako by na něm ulpěl cejch, který říká: „Nemám právo žít, protože jsem bylo počato v hříchu.“ Tak to ovšem není. V dnešní době, ale i v dobách minulých se rodilo mnoho a mnoho dětí, které byly počaty stejným způsobem a přesto se narodily a dospěly.

V našem příběhu můžeme vidět poučení, že naše pády a prohřešky se netýkají jen nás samotných. Zlo, kterého se dopouštíme má moc zasáhnout i naše nejbližší. Je to nečistota, která ulpívá na svých obětech stejně jako bahno na bílých šatech. Tento fakt by nám měl ukázat, že zahrávání si s hříchem není něčím malicherným, co bychom mohli omlouvat lacinými slovy. Každé zlo má své důsledky, protože nežijeme své životy nezávisle na životech druhých. Mé dnešní selhání může dopadnout na moji ženu, moje děti, ale i na další generace, které se ještě nenarodily.

Pane, odpusť nám naše viny. Prosím, aby naše hříchy dopadaly na naše nejbližší co nejméně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.