16Řekla mu: "Nemám proč. To, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo než předešlé, jehož ses na mně dopustil." Ale on ji nechtěl slyšet.Amnón a Támar

Je horší znásilnění nebo zapuzení znásilněné dívky?

Příběh o znásilnění Davidovy dcery Támar jejím nevlastním bratrem Amnónem je jednou z řady tragických událostí, které se odehrávají v rodině nejznámějšího izraelského krále.

Když sledujeme dramatickou zápletku tohoto příběhu, může nás zarazit jedna věc: náhlá změna chování Davidova syna Amnóna poté, kdy dosáhne svého cíle. Ve chvíli, kdy násilně ukojí své sexuální choutky a Támar zneuctí, náhle o ni ztrácí jakýkoliv zájem. Ba co více, v textu čteme, že ji začne nenávidět: „Nenávist, kterou k ní pociťoval byla větší než láska, kterou ji miloval.“ Jak je možné, že se během okamžiku takto zásadně změní emoce, kterou cítí muž k ženě, která se mu zalíbila? Co se odehrálo v nitru tohoto muže, že svoji sestru už nemiluje, ale naopak, pociťuje k ní nenávist?

Příběh, mimo jiné, nám může pomoci vcítit se do kůže samotné Támar. V jejích očích je daleko větším prohřeškem to, jak se k ní Amnón zachoval poté, co ji znásilnil. Nikoliv samotné znásilnění, ale zbabělé a zavrženíhodné chování, následující po nedobrovolném sexuálním aktu, je pro ni tím zásadním zlem.

V tomto kontextu můžeme daleko lépe rozumět slovům nebohé Támar, kterými přičítá daleko větší závažnost Amnónově odmítnutí a zapuzení než samotnému znásilnění.

Náš dnešní pohled na nějaký čin se může dosti výrazně lišit od pohledu člověka žijícího před dávnými staletími. Také se může lišit pohled jednotlivých aktérů a pozorovatelů události a měli bychom být velmi opatrní v hodnocení či posuzování jakéhokoliv činu, o jehož pozadí víme málo nebo téměř nic. A konečně to nejdůležitější je to, že násilí na ženách je nepřípustné v jakékoliv podobě ve všech dobách a nemusí k tomu nutně existovat mezinárodně právní normy typu Istanbulská úmluva či něco podobného.

Bože, děkuji, že tvá milost je pro každého, kdo činí pokání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.