Význam oběti

Proč mě Bůh slyší? Proč by mě měl vzít do nebe?

Tento ústřední verš nás jakoby prorocky vede ke Kristu: “Tvá pokora mne činí velkým.” Jsme proměňováni Jeho slávou, Jeho poslušností, Jeho pokorou. Jak je to zapsáno v listu Židům 5,7 “On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.”. Takto šel náš Pán před námi, když předkládal člověka před Boží tvář. A je to právě Kristova oběť, které mne činí dostatečným před Stvořitelem. Je to jeho oběť, která mi dává smělost a odvahu vstupovat před Hospodina. A také věřit, že naše modlitby jsou vyslyšeny ani ne tak pro naši horlivost, ale díky Kristu a jeho přikrytí mých vlastních vin. Kristova oběť je to, co činí Davida i nás tak trochu velkými.

Pane Kriste, děkuji ti, že i za mne ses obětoval.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.