15Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Dobrá a špatná tradice

Co je dobrou tradicí?

Dobrou tradicí je biblická tradice. Míním tím to, že křesťané mají Bibli vykládat správně, nemají vkládat do biblického učení něco, co tam nepatří. Není to vždy jednoduché, někdy se při studiu Bible i pěkně zapotíme! Apoštol Pavel nabádá Timotea, aby ve vztahu k Božímu slovu byl velmi pracovitý (dělník) a vždy zvěstoval slovo pravdy. Dále apoštol dává mladému Timoteovi cenné rady, aby se vyhýbal bezbožným a planým řečem (16) i šiřitelům bludného učení. (18) Na druhé straně má Timoteus prokázat srdce pravého služebníka: Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. (25)  Timoteus nastoupil na cestu „dobré tradice“, kterou přijal od svého duchovního otce apoštola Pavla, aby byl jejím pokračovatelem a vyhledával věrné lidi, kteří budou schopni učit zase jiné. (2 Tm 2,2)

Děkujeme, Pane Ježíši za všechny věrné služebníky Božího slova.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.