Spatřit Boží slávu

V čem nalézáme Boží slávu?

Ezechiel byl povolán k prorokování v době babylónského zajetí, v cizí zemi.  Jeho úkolem je povzbudit skleslý lid, vytrhnout ho z malomyslnosti při pohledu na okázalé babylónské bohy a bohyně. Bůh mu dal nahlédnout něco, co je jiným utajeno. Spočinula na něm Boží ruka a od této chvíle ho povede. I nám, byť ne takto monumentálně, dává Bůh nahlédnout do Svého díla. Je jen na nás, jestli najdeme odvahu se podívat. A ne jen podívat, ale i vidět, uložit si viděné v srdci a ještě o tom vyprávět lidem okolo. Není to snadné, ale když se necháme Bohem vést, nebude to pro nás ani zdaleka nemožné.

Náš dobrý Bože, Ty nám ukazuješ poklady Svého království a my je často neumíme spatřit, i když je máme přímo před sebou. Prosíme Tě o milost prohlédnutí a o sílu ke zvěstování.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.