Konečně zaslíbení

Vidíme v knize Ezechiel stejného Boha jako v novozákonních knihách?

Po deseti kapitolách Hospodinových soudů přichází konečně uprostřed této kapitoly čtenáři knihy Ezechiel dlouho očekávaná úleva, vtělená v neskutečné naději zaslíbení, které Bůh sděluje izraelským přesídlencům skrze proroka. Ono to nakonec dobře dopadne! Dám jim nového ducha, dám jim srdce z masa a budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

I ten starozákonní „drsný“ Hospodin, konající soudy, má pořád plán nápravy, obnovy, odpuštění a očištění. Po slovech zaslíbení následuje vidění, ve kterém se Boží sláva po vykonání soudu nad městem zvedá a míří k vyhnancům a k přesídlencům. Bude jejich Bohem a oni budou jejich lidem. Někde pod povrchem a ve zvuku těchto slov rezonuje Izaiášovo Immanuel (Iz 7,14) - Bůh s námi. A tak ten samý a týž Bůh je s námi i dnes. Skrze svého Syna - Immanuela - si nás přivlastňuje a vyvoluje za svůj lid. Skrze svého Ducha přebývá v nás samotných.

Díky za tvoje zaslíbení, že budeš s námi. Díky, že nám dáváš svého Ducha. Díky, že nás doprovázíš svou přítomností. Díky, že jsi s námi. Chceme žít ve tvé blízkosti. Kéž tvá přítomnost v našich životech proměňuje naše srdce a náš charakter.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.