O pochybovačích

Pochybujeme anebo věříme?

Izraelci žijící v Jeruzalémě byli nejen vzpurní (dům vzpurný), ale také ti, kteří zpochybňovali Hospodinovo slovo přinášené Ezechielem. Svoje pochybnosti zdůvodňovali dvojím způsobem. Jednak tvrdili, že slova proroctví se stále nenaplňují. Opírali se o jedno pořekadlo (úsloví) o izraelské zemi, že dny uběhnou a každé vidění selže. (22) Druhé zdůvodnění nacházeli v tom, že sice prorokovo vidění se stane, ale naplní se za mnoho dnů; on prorokuje pro vzdálené časy! (27) Vůči těmto „argumentům“ pochybovačů přináší prorok Ezechiel zřetelné Hospodinovo slovo: Blízko jsou dny, kdy se splní všechna vidění. (23) Už nebude odloženo žádné mé slovo. (28a)

Jak je to s námi? Nejsme také v „pokušení“ zpochybňovat význam Božího slova místo toho, abychom mu věřili a nechali se jím proměňovat? 

Pane Ježíši, prosíme o stálou proměnu našich srdcí tvým Slovem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.