10Znovu a znovu svádějí můj lid slovy: "Pokoj", ač žádný pokoj není. Lid staví chatrnou stěnu, a hle, oni ji nahazují omítkou.Proti falešným prorokům

Dokážeme rozlišit Boží slovo od vábných lidských slibů?

V době před pádem Jeruzaléma se objevilo v Judstvu mnoho falešných proroků, kteří ke zvěstování nebyli povoláni Hospodinem, ale mluvili sami od sebe. (2) Svými vystoupeními slibovali lidu „pokoj“ v zemi, avšak ten se nedostavoval. Prorok Ezechiel přijal od Hospodina těžký úkol, aby „lež“ a „svody“ samozvaných proroků odhalil. V úvodním verši (10) na pokyn Hospodinův uvádí Ezechiel obraz stavby chatrné stěny, kterou ihned lživí proroci nahazují omítkou. Tak výmluvně se jeví jejich svůdná a lživá činnost! Nezbytným koncem musel být pád této zdi! (11n) Podobně to musí dopadnout s izraelským lidem, jestliže se nechá „svádět“ falešnými proroky, ale i prorokyněmi! (17nn) Jediným řešením je doufat v Hospodina.

Zachovej nás, Pane Bože, soudné a ostražité, abychom dokázali odlišit pravdu od lži.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.