17"Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.Povolání

K čemu jsme povolání?

Ezechiel je povolán, aby hovořil k lidu. Má jim zvěstovat Boží slovo, které Hospodin mluví ke každému, jak chce. Má být strážcem Izraelského domu, který přinese do jejich společenství obnovu skrze prorocké varování a napomenutí. Bůh dokonce Ezechiela zavazuje, pokud neuposlechne, bude volán k odpovědnosti. Jak dramatické bylo Ezechielovo povolání, tak dramatická byla doba, do které Ezechiel promlouvá. Padl Jeruzalém, došlo ke zničení chrámu a Ezechiel má prorokovat Židům, kteří jsou vysídlení ze zaslíbené země. Jeho povolání je nesmírně důležité. Má přinést světlo. Má lidu zvěstovat Boží soud i milost.

Asi nikdo z nás neprožil takové povolání a nedostal takovou službu od Boha jako Ezechiel. Ale každý z nás dostal něco. Jsme povolání k novému životu. Jsme povolání k tomu, abychom přebývali v Boží blízkosti, abychom byli proměňováni Jeho láskou, abychom sloužili druhým skrze dary, které nám Bůh dává. Jsme povoláni k tomu, aby skrze nás prosvítala Boží láska. Žijme naše povolání!

Pane, prosím ukaž mi v mém životě, co jsi mi dal a k čemu jsi mne povolal. Chci žít tvé povolání z tvé síly.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.