2"Ty, lidský synu, slyš. Toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Je konec, přišel konec na všechny čtyři strany země!Je konec! Hospodinův den je dnem soudu

Proč čteme o Božím soudu?

Pokračujeme ve čtení prorockého slova, které se stalo k Ezechielovi v době největšího úpadku Izraele. Teď přichází soud. V biblických komentářích se dočteme, že se jedná o velmi těžký oddíl Písma. Ezechiel zde přechází do poetického vyjádření , sedmá kapitola je v podstatě báseň (což správně reflektuje např. překlad Bible21), která hovoří o soudu nad Izraelem, ale nejen nad ním. Boží soud jakoby přetéká mimo zacílení na vyvolený lid do celého světa a získává eschatologický rozměr. Ozvěny Ezechielova proroctví tak nacházíme i v Novém zákoně a to nejvíce právě v knize Zjevení.

K čemu nám je číst o Božím soudu? Boží soud je ožehavé téma. Jsou křesťané, kteří nechtějí o Božím soudu ani slyšet - a na druhé straně existuje v rámci křesťanství řada náboženských skupin, které jsou Božími soudy přímo posedlé, a zdá se, že Boží soud představuje celý jejich program víry. Možná, že reakce na toto téma závisí přímo na tom, jak Pána Boha vnímáme sami. Je pro nás Bůh jakýsi hodný stařeček? Nebo zlý policista? Máme z něj strach? Nebo jsme snad nalezli tu pravou „bázeň před Hospodinem“, která, jak se dozvídáme v knize Přísloví, je počátkem moudrosti? Bázeň není strach. Je to respekt, úcta, vědomí Boží moci a jeho spravedlnosti. Jaký je náš Bůh? Jaký je tvůj Bůh?

Pane Bože, prosím dej mi tě poznat víc. Dej mi porozumět tvému charakteru, dej mi poznat, že jsi mocný, spravedlivý soudce, ale zároveň milující a milosrdný otec.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.