Hospodinův příkaz

Co Hospodin přikázal vůči mně?

Áron a jeho synové měli být uvedeni v úřad kněží. Hospodin přikázal Árona umýt, obléci v nové Bohem navržená roucha, byl pomazán a obětoval býčka pro oběť za hřích. Tak vypadal vstup Árona a jeho synů do kněžské služby v blízkosti Hospodina.

Připomíná nám to možná příběh, který vyprávěl Ježíš a je znám pod názvem „o marnotratném synu“. Ten, když přišel zpět ke svému otci, byl přijat, umýt, oblečen, dostal prsten a byl zabít býček, protože „tento můj syn byl mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a byl nalezen. A začali se radovat.“ (Luk 15:24)

Hospodin je jako onen bezpodmínečně milující otec. On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? (Řím 8:32) Bůh udělal první krok k naší záchraně. Přijetím Kristovy zástupné oběti za nás a pokáním z hříchů je nám, díky Boží milosti, nabídnuta Hospodinova blízkost, obmytí z provinění, čisté šaty, nový život a dědictví.

Stejně jako Áron a jeho synové dostali od Hospodina výsadní postavení, tak my, díky přijetí Ježíšovy oběti a pokání, dostáváme výsadní postavení Božích dětí. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. (Jan 1:12)

Pane, děkuji Ti, že mne miluješ a přijímáš, i když víš, jaký ve skutečnosti jsem!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.