Vyslání s mocí

Kde je místo, kam mne Bůh dnes vysílá?

Pán Ježíš se nevzdal Izraele, i když ho jeho vlastní město odmítlo. Přichází se svou mocí a pomocí do míst, která ho přijmou, a používá si k tomu své učedníky. Ježíš se nevzdává světa ani dnes, přestože ho i dnes mnozí odmítají. A i dnes si chce do světa své učedníky vyslat. Tehdy učedníci dělali to, co viděli u svého mistra - volali k pokání (Mk 1,15), uzdravovali nemocné, vymítali zlé duchy. Je otázkou, zda toto poslání jako Ježíšovi učedníci plníme. Zda pro nás není mnohem lákavější zůstat Ježíši „nablízku“, zůstat s evangeliem a pomocí druhým v bezpečí našich kostelů či modliteben. Nechme se znovu Ježíšem vyslat. On tehdy své učedníky nejen ke službě druhým vyslal, ale i vystrojil. A pokud to platilo tehdy, pak tomu tak bude jistě i dnes. I dnes si nás může vystrojit ke službě druhým, ale jen tehdy, necháme-li se opravdu vyslat.

Pane, prosím, naplň mne svým duchem pro službu druhým a slávu tvého království.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.