9Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.Jak zůstat na živu

Co brání dnes lidem pohlédnout na vyvýšeného Ježíše na golgotském kříži?

Prastarý příběh o bronzovém hadu ukazuje na nový způsob Božího jednání s lidmi. Z Egypta vychází Izrael jako Boží lid. Společně přecházejí Rákosové moře a putují po poušti. Časem se projevuje lidská únava, reptání a touha po lepším zabezpečení. Reptání a výčitky se dotýkají Hospodina a jedovatých hadů. Pod dopadající pohromou ve formě smrtelných uštknutí začínají lidé doznávat svůj hřích a činit pokání. Mojžíš se projeví jako věrný přímluvce a vede rozhovor s Hospodinem. Cesta pomoci se objeví skrze bronzového hada. Záchrana ale již není paušální pro celý Izrael. Text zvýrazňuje, že je třeba pohlédnout na bronzového hada, který byl vyzdvižen na žerď. K pochopení nám pomůže Janovo evangelium (3,14). Kristus položil svůj život za spásu světa, ale tak „jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ Paralela je zřejmá. Izraelci na poušti museli pohlédnout, uvěřit, že skrze použitý symbol Hospodin zachraňuje. Ježíš Kristus byl vyvýšen na dřevo kříže, aby každý, kdo na tento symbol záchrany ve víře pohlédne, byl zachráněn. Ježíšova oběť byla přinesena za všechny, ale je třeba ve víře pohlédnout a přijmout.

Ježíši, díky za tvůj kříž, který je symbolem naší záchrany. Pohled na tvé utrpení nás zbavuje iluzí sebezáchrany a vede k nesení našich křížů.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.