2Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal."Vyslání Barnabáše a Saula do služby

Jak hledáme Boží vůli pro naše životy?

Služba, kterou konáme pro Boží království, není naše vlastní. Jsme vyslanci Božího království. Společenství, ke kterému patřili i Saul s Barnabášem, se nesnažilo realizovat nějakou svou vlastní agendu, byť by i byla v souladu s Písmem. Konali bohoslužbu Pánu, hledali čerstvé vedení a postili se. Oddělili čas pro Toho, který je původcem i dokonavatelem naší víry (Žd 12,2) v očekávání, že On sám jim ukáže, čemu se mají věnovat. Postního shromáždění se účastnili proroci a učitelé. Obě služebnosti jsou při rozlišování toho, co přijmeme, potřebné, protože Slovo a Duch působí společně a nikdy si neprotiřečí.

Posláni Duchem svatým vyrazili na misijní cestu, až se dostali na dvůr místodržitele. Zde došlo k významnému duchovnímu střetu s Elymasem, odpůrcem evangelia. Protože ti dva vyšli pod vedením Ducha, v okamžiku střetu mohli jednat v moci Ducha. Zjevená Boží moc způsobila, že místodržitel uvěřil učení Páně.

Pane, dej mi prosím poznat, jak a kde Ti mám konat bohoslužbu. Chci se ti dát k dispozici podobně, jako to učinili křesťané v Antiochii.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.