14Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid.Spasení skrze milost pro všechny lidi

Co stačí ke spasení?

Hlavní otázkou na jeruzalémském koncilu bylo, zda ke spáse v Kristu je nutná obřízka a poslušnost Mojžíšova zákona. Shromáždění usoudili, že pohanům stačí ke spasení milost Pána Ježíše. Božím programem pro tento věk je vybrat si ze všech národů lid, který bude oddělený pro Hospodina. Jedná se o lid ze všech národů, který je Kristovou nevěstou. Jakub svou řečí dává najevo, že do vykupitelného díla Ježíše Krista náleží Židé i pohané. Jakub jasně říká, že věřící pohané jsou součástí pravého Izraele, povolaného a vyvoleného Bohem, aby náleželi k jeho jedinému lidu a aby oslavovali jeho jméno. Aby podpořil své tvrzení, citoval Jakub Ámose. Zde Bůh skrze Ámose slibuje, že obnoví Davidův zbořený dům a znovu jej postaví z jeho trosek. To je z pohledu církve proroctví o vzkříšení a vyvýšení Krista, na potomka Davidova a na ustanovení církve. A další, aby ostatní lidé ve všech národech hledali Boha. To znamená, že skrze Davidova potomka Krista budou uvěřivší pohané začleněni do společenství Izraele. Toto bylo už předpovězeno proroky. Rozhodnutí apoštolů bylo, že nesmí pohany svazovat požadavky, aby ke své víře v Ježíše přidávali obřízku a další židovské praktiky ze zákona. Byla jasně definovaná myšlenka, že spasení je na základě samotné milosti skrze samotnou víru bez skutků. Zároveň bylo stanoveno, že pohané musí respektovat svědomí věřících židů a vyhýbat se skutečnostem, které by je pohoršovaly.

Pane, děkujeme Ti, že jsme spaseni jenom skrze víru ve Tvou oběť na kříži a ne skrze své skutky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.