28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné.Dopis pohanům

Jak reagovali křesťané v Antiochii na poselství koncilu?

Bratři na jeruzalémském koncilu byli vedeni Duchem svatým. Je velmi důležité, aby závažná rozhodnutí v církvi nečinili sami lidé. Ti, co mají odpovědně rozhodovat, musí skrze modlitbu, četbu a v nejlepším případě i skrze půst hledat vedení od Ducha svatého, dokud se jasně nerozpozná Boží vůle. Církev, která chce být opravdu podřízena Kristu, musí velmi pečlivě naslouchat Duchu svatému. Dopis pohanům je psán velmi citlivě. Je v něm zdůrazněno, že se distancují od zastánců obřízky i od požadavku obřízky. Dále je zdůrazněno, že poslové mají plnou důvěru. V dopise předávají jednomyslné rozhodnutí, čtyři konkrétní příkazy, které by umožňovaly židovským křesťanům žít v souladu a pokoji s obrácenými pohany. To ukazuje na křesťanskou zralost. Měřítkem křesťanské zralosti je vyvarovat se jednání, o němž se někteří domnívají, že je správné, ale jiní jsou přesvědčeni, že nikoli. Po přečtení dopisu v Antiochii, kde spor o obřízku původně vznikl a odkud přišla žádost o pomoc do Jeruzaléma, tato novinka, že pohané, kteří uvěřili v Ježíše, mají být považováni za křesťany, nemusí se stát Židy, je velmi rozveselila a uklidnila.

Pane, prosíme za vedení a poznávání Boží vůle pro bratry a sestry, kteří mají učinit závažná rozhodnutí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.