1Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!Boží dům = Boží přítomnost

Chodíš rád do církve, na shromáždění či bohoslužby?

Pro každého Izraelce byl Jeruzalém a později zejména chrám velmi důležitý. Minimálně 3x ročně měl každý muž putovat do Jeruzaléma a ukázat se před Hospodinem v chrámu. Tam se měli modlit, uctívat Boha a přinést dar. Chrám byl místem Boží přítomnosti, blízkosti. Žalmista se na tuto možnost těšil. Byl rád v Boží přítomnosti, oslavoval Boha a modlil se i za národ. To co pro něj bylo potěšením, ale pro druhého mohlo být jen povinností nebo zvykem. Co se asi odehrává v srdci těch dvou rozdílných lidí? Ten první touží, těší se, raduje se a miluje Boha. Ten druhý se netěší, touží to mít už za sebou, necítí dobrovolnost a volnost, ale povinnost.

To se může stát i nám v dnešní době, když přicházíme do sboru. S jakými pohnutkami obvykle přicházíme? Těšíme se, radujeme se anebo je to pro nás zátěž a zvyk? Možná si opět potřebujeme uvědomit, že přicházíme do Boží blízkosti, že k nám bude Bůh mluvit skrze své slovo, že bude pracovat na našich srdcích skrze svého Ducha a že se můžeme společně modlit. Vlastně je to velká výsada a přináší nám požehnání. Skrze Ježíše Krista smíme směle přistupovat do Boží blízkosti a přijímat milost a pomoc.

Pane, proměňuj mé srdce, abych chodil s radostí do církve.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.