Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. 2Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.Doufání

V koho doufáš?

Mnohdy se právě v těch nejtěžších chvílích, které se nevyhnou žádnému znovuzrozenému křesťanu, ukáže, na koho ve svém životě spoléháme. Nikomu z nás se těžkosti nevyhýbají. A Bůh nikde ve svém Slově nezaslíbil, že cesta víry a následování Pána Ježíše Krista bude příjemnou vydlážděnou růžovou cestou bez problémů. Právě v těch těžkostech se prakticky projeví, v koho doufáme celým svým srdcem. Tam se ukáže, jestli se odvracíme od té přímé cesty a uchylujeme se k nepravostem, nebo se pouze pevně držíme a spoléháme sami na sebe, nebo cele důvěřujeme a plně doufáme v Hospodina, Boha stvořitele nebes a země. V žalmu (125,1-2) jsme ujišťováni, že kdo v Hospodina doufá, tak se nepohne, ale zůstává na věky, protože právě On je tím, kdo je blízko svému lidu.

Bůh nám dal své zaslíbení a to s přesahem do Nového zákona, že je s námi. Stejně jako byl se svým lidem, tam na poušti, stejně tak je se svým lidem, tedy konkrétně s námi i dnes v novozákonní době, a to v Pánu Ježíši Kristu a prostřednictvím Ducha svatého. (Matouš 28,20, Jan 14,16)

Celým srdcem je mé každodenní doufání jenom v tebe, Hospodine.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.