Antisemitismus

Jaký mám pohled na Izrael?

David i Abšalóm byli Židé. Až dodnes žijí v Izraeli, stejně jako ve všech ostatních zemích, lidé dobří i zlí. Upřímní i podlí. Znalí Boha i ateisté. Nemůžeme si tento lid a jejich zemi idealizovat. Přesto je to tak trochu jiná zem. Bibličtí pisatelé pro tuto zemi užívají přívlastek „svatá“. Tedy oddělená. Jiná. Možná i proto ve svých dějinách zakoušela téměř neustálou válku. Okolní země ji chtěli zničit, zahnat do moře. Dokonce i v našich končinách byly časté pogromy na Židy a v poslední době opět vzrůstá protižidovská rétorika. To co popisuje žalmista je dobře známá zkušenost Izraele: „Po zádech mi orali oráči. Sužovali mě, ale nepřemohli.“ Bůh vždy znovu otvírá před svým lidem moře. Přichází s pomocí, vysvobozením. Proto se snad i my můžeme připojit k žalmistovu vyznání. Dík Bohu můžeme ve víře obstát. Vždyť nás Bůh vyvolil v Kristu.

Požehnání Hospodinovo buď s vámi. Žehnáme vám v Hospodinově jménu.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.