Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi služebníci,... vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.Výzva ke chvalám Hospodina

Za co my máme Boha chválit?

Žalm 135 je velkou oslavnou písní Hospodinu. Za co všechno ho jeho služebníci (kněží, ale i lid) mají chválit?  Předně za to, že je dobrý (3) a že ze své dobroty a lásky přijal Izraele za zvláštní vlastnictví (4). Hospodin je Pánem nad všemi bohy a modlami pronárodů (5,15), projevil svou moc a sílu nejen na nebesích, na zemi, v mořích a propastných tůních (6). Zvlášť ke mně promlouvá žalmistovo konstatování, že mocný a spravedlivý Hospodin bude také svůj lid soudit, avšak služebníkům svým bude milostiv (14 BKR). I to je velký důvod ke chvalám! Jako křesťané máme mnoho důvodů chválit Pána: předně za spasení v Kristu Ježíši, za jeho každodenní pomoc. Ale také i za „nepříjemné“ věci, které mají ověřit naši víru. Proto - vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu. (Žalm 135,20b)

Bože, tebe chválíme, před tebou se skláníme s neskonalou radostí, se srdečnou vděčností (Kancionál, text Alois Adlof)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.